Verksamhetsplan

Läroplan för förskolan ligger till grund för verksamhetsplanen.

Förskolan

Läroplanen är en förordning med bindande föreskrifter som är utfärdad av regeringen

Läroplanen skall styra förskolan och uttrycker därmed vilka krav staten ställer på verksamheten. Den uttrycker också vilka krav och förväntningar barn och föräldrar kan ha på förskolan. I läroplanen formuleras förskolans uppdrag samt mål och riktlinjer för verksamheten. Däremot anger inte läroplanen hur målen skall nås. Detta är en fråga främst för de professionella som arbetar i förskolan.

Kultur

Utbildning

Socialt Ansvar

Rörelse

Verksamhetsplanen är förskolans styrdokument & ram för att förtydliga vilka prioriteringar som pedagogerna ska göra i verksamheten samt för att kunna tillhandahålla en bra verksamhet för barnen och dess familjer. I verksamhetsplanen dokumenteras ramarna i verksamheten. Den är ett praktiskt hjälpmedel för pedagogerna i förskolan för att lyfta fram arbetets olika delar.

I verksamhetsplanen ingår även kommunens mål. Målen är en del i kontraktet mellan förskolan och kommunen. När pedagogerna väljer målen för verksamheten utgår de ifrån barngruppens behov och förutsättningar.

Utifrån verksamhetsplanen utvärderar pedagoger och föräldrar arbetet. Verksamhetsplanen utvärderas av pedagogerna i samråd med föreståndaren och styrelsen inför varje nytt läsår och revideras vid behov.

Pilen & Våga Visa

PILEN

Pilen visar att Kompassen är en mycket uppskattad förskola. Vi får mycket hög poäng i utvärderingen gällande bl a barnens trygghet, arbetsro och utveckling av social kompetens. Undersökningen visar att pedagogerna är mycket uppskattade och att barnen tycker att det är roligt att vara på förskolan.

För att läsa det senaste resultan av PILEN, se Sollentuna kommuns sida, klicka HÄR.

 

VÅGA VISA

Våga Visa är ett samarbete om utvärdering inom utbildningsområdet. I samarbetet deltar kommunerna Danderyd, Ekerö, Nacka, Salem, Sollentuna, Tyresö, Upplands Väsby och Värmdö. Samarbetet startade 1998 med observationer i grundskolan. Metoder och innehåll har sedan utvecklats.

Idag innehåller VÅGA VISA fyra delområden:
– Kundundersökningar
– observationer,
– självvärderingar och
– tester och prov.

 

Utdrag ur VÅGA VISA- utvärderingen av Montessoriförskolan Kompassen

Förskolan har en genomtänkt Verksamhetsplan som beskriver mål och metoder för verksamheten. Förskolechefen har ett demokratiskt arbetssätt och pedagogerna bemöter barnen vänligt och respektfullt. Barnen är nyfikna och glada i en miljö som ger dem trygghet och arbetsro.

Förskolan har hög kvalitet beträffande barnens självständighet och ansvarstagande. Pedagogernas dialog med barnen, matematiken i vardagen och naturupplevelser är väl synliga områden under våra observationsdagar.

Efter observationstillfällena och rapporten hölls ett möte mellan förskolan och en representant från VÅGA VISA och då lyftes frågan hur andra förskolor kan lära sig av Montessoriförskolan Kompassen, då det ansågs föredömligt hur våra pedagoger bemöter våra barn samt relationen dem emellan.

Likabehandlingsplan

Här kan du läsa om Kompassens arbete när det rör likabehandling/plan mot kränkande behandling.

 

Planen mot kränkande behandling har upprättats som stöd för barn, personal och föräldrar på Montessoriförskolan Kompassen. Denna plan ska ligga till grund för arbetet med värdegrunden i förskolorna.

 

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i förskolan ska ha samma rättigheter – flickor som pojkar och oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder. Alla barn har rätt att vistas i förskolan utan att utsättas för någon form av kränkande behandling.